ПРОИЗВОДИ

ТОПЛИНСКИ ПУМПИ

Топлинските пумпи во голем број случаи претставуваат најекономично решение за загревање на домови
и  други   простории  каде  што   престојуваат  луѓе.  Ги  има  во  различни  изведби, многу едноставни и   
евтини,   но  и  посложени и  поскапи   кои  со  текот  на  користењето  се поисплатливи.  Дефиниција за   
топлински пумпа:  тоа е  уред   кој  одзема  топлина од  една  средина , најчесто  од  околината   (воздух,
вода, земја), и  ја предава на средина  со повисоко температурно ниво (за греење).Принципот на работа
на  топлинската  пумпа  е ист како  и  кај  ладилните   и  клима уредите,  но   нејзината  примарна  цел  е
греење. Топлинската  пумпа ги  има  истите  компоненти  како  и   ладилен  или  клима уред. Разликата е
во работните  (температурните)  услови.  Ладилниот  уред  одзема   топлина   од  средината  што ја лади
 до високо температурно ниво за греење.
 

ПОСТОЈАТ СЛЕДНИВЕ ТИПОВИ  НА ТОПЛИНСКА ПУМПА :-Топлинска пумпа воздух-воздух
-Топлинска пумпа вода-вода
-Топлинска пумпа воздух-вода

Изберете под категорија
Изберете бренд
Избрете под категорија на производ или бренд за да ги погледнете производите.